WEBSITE DISCLAIMER & PRIVACYBELEID

Deze website is eigendom van Johan Vanacker

 • Adres maatschappelijk zetel: Poperingseweg 559, 8908 Ieper
 • Telefoon: 057/20.08.03
 • E-mail: info@deroetvreter.be
 • Ondernemingsnummer: BTW BE 0704.405.684

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Johan Vanacker of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Johan Vanacker levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Johan Vanacker de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Johan Vanacker kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Johan Vanacker geeft geen garanties voor de goede werking van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Johan Vanacker kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Johan Vanacker verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel onze arrondissementsrechtbank bevoegd.

PRIVACYBELEID

Johan Vanacker hecht belang aan uw privacy.
De verantwoordelijke voor de verwerking, Johan Vanacker, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: u te contacteren via de door u ingevulde contactgegevens en u van antwoord te dienen op uw vraag of opmerking aangevraagd via het contactformulier.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Johan Vanacker, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
Johan Vanacker kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van deze website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Op deze website worden volgende cookies gebuikt:

 • __gat Google Analytics: gebruikt door Google om het aantal verbindingen te beperken en dit voor de duur van de sessie.
 • __gid Google Analytics: registreert een uniek identificatie nummer gebruikt om statistische data te genereren over het gebruik van deze website en dit voor de duur van de sessie.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om deze website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over deze website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU SITE WEB

Ce site Web est la propriété de Johan Vanacker

 • Adresse du siège social : Poperingseweg 559, 8908 Ieper
 • Téléphone : 057/20.08.03
 • Courriel : info@deroetvreter.be
 • Numéro d’entreprise : BTW BE 0704.405.684

En accédant à ce site Web et en l’utilisant, vous marquez votre accord exprès avec les conditions générales suivantes.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu de ce site Web, y compris les marques, logos, dessins, données, dénominations de produits ou d’entreprises, textes, images, etc. est protégé par des droits intellectuels et appartient à Johan Vanacker ou à des tiers détenteurs de droits.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Les informations figurant sur ce site Web sont de nature générale. Elles ne sont pas adaptées à des conditions personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc pas être considérées comme un conseil personnel, professionnel ou juridique donné à l’utilisateur.
Johan Vanacker fournit de gros efforts pour que les informations mises à disposition soient complètes, correctes, précises et mises à jour. Malgré ces efforts, des incorrections peuvent se produire dans les informations mises à disposition. Au cas où les informations fournies comporteraient des inexactitudes ou si certaines informations étaient indisponibles sur leur site Web ou par ce biais, Johan Vanacker fera tous ses efforts pour corriger ceci le plus vite possible.
Johan Vanacker ne peut toutefois pas être rendu responsable des dommages directs ou indirects qui résultent de l’utilisation des informations sur ce site Web.
Au cas où vous constateriez des inexactitudes dans les informations qui sont mises à disposition par le biais de ce site, veuillez contacter le gestionnaire du site.
Le contenu du site (liens compris) peut toujours être adapté, modifié et complété sans annonce ni notification. Johan Vanacker ne donne aucune garantie pour le bon fonctionnement de ce site Web et ne peut être tenu responsable en aucune façon que ce soit pour un fonctionnement défectueux ou une (in)disponibilité temporaire de ce site Web ou pour toute forme de dommage, direct ou indirect, qui découlerait de l’accès au site Web ou de son utilisation.
Johan Vanacker ne peut en aucun cas être rendu responsable vis-à-vis de quiconque, directement ou indirectement, spécifiquement ou d’une autre façon, pour des dommages dus à l’utilisation de ce site ou d’un autre, en particulier, suite à l’utilisation de liens ou d’hyperliens, y compris, sans limitation, toutes les pertes, interruptions de travail, dommages causés à des programmes ou d’autres données sur le système informatique, les appareils, la programmation ou autre de l’utilisateur.
Ce site Web peut contenir des hyperliens vers les sites Web ou les pages de tiers ou s’y référer indirectement. Le placement de liens vers ces sites Web ou pages n’implique en aucune façon une approbation implicite de leur contenu.
Johan Vanacker déclare expressément n’avoir aucune autorité sur le contenu ou sur d’autres caractéristiques de ces sites Web et ne peut en aucun cas être tenu responsable pour le contenu ou ses caractéristiques ou pour toute autre forme de dommage liée à son utilisation.

DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS

Le droit belge est d’application à ce site. En cas de contestation, seul notre tribunal d’arrondissement (première instance) est compétent.

POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Johan Vanacker attache de l’intérêt à la protection de votre vie privée.
Le responsable du traitement, Johan Vanacker, respecte la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel que vous communiquez seront utilisées aux fins suivantes : vous contacter par les coordonnées que vous avez complétées et vous servir de réponse à votre demande ou remarque demandée par le biais du formulaire de contact.
Vous disposez d’un droit légal de consultation et de correction éventuelle de vos données personnelles. Moyennant une preuve d’identité (copie de la carte d’identité), vous pouvez, par une demande écrite, datée et signée à Johan Vanacker obtenir gratuitement la communication écrite de vos données personnelles. Si nécessaire, vous pouvez aussi demander de corriger les données qui sont incorrectes, incomplètes ou non pertinentes.
Vous pouvez vous opposer gratuitement à l’utilisation de vos données pour le marketing direct.
Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers.
Johan Vanacker peut collecter de manière anonyme ou groupée des données de nature non personnelle, comme le type de navigateur ou l’adresse IP, le programme d’exploitation que vous utilisez ou le nom de domaine de ce site Web par lequel vous êtes parvenu au présent site Web, ou par lequel vous le quittez. Ceci nous permet d’optimiser en permanence ce site Web pour les utilisateurs.

UTILISATION DE COOKIES

Pendant une visite au site, des « cookies » peuvent être placés sur le disque dur de votre ordinateur. Un cookie est un fichier texte qui est placé par le serveur d’un site Web dans le navigateur de votre ordinateur ou de votre dispositif mobile lorsque vous consultez un site Web. Un cookie ne peut pas être utilisé pour identifier des personnes, un cookie peut uniquement identifier une machine.
Sur ce site Web, les cookies suivants sont utilisés :

 • __gat Google Analytics : utilisé par Google pour limiter le nombre de connexions et ceci pendant la durée de la session.
 • __gid Google Analytics : enregistre un numéro d’identification unique utilisé pour générer des données statistiques concernant l’utilisation de ce site Web et ceci pendant la durée de la session.

Vous pouvez régler votre navigateur Internet de manière à ce que les cookies ne soient pas acceptés, que vous receviez un avertissement si un cookie est installé ou que des cookies sont supprimés par la suite de votre disque dur. Vous pouvez le faire par le biais des réglages de votre ordinateur (via la fonction Help). Tenez compte du fait que certains éléments graphiques ne peuvent pas s’afficher correctement et que vous ne pourrez pas utiliser des applications déterminées.
Par l’utilisation de ce site Web, vous marquez votre accord avec notre utilisation de cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Ce site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse Web qui est offert par Google Inc. (« Google »). Google Analytics fait usage de « cookies » pour aider ce site Web à analyser la manière dont les utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) sont transmises à des serveurs aux États-Unis et stockées par Google. Google utilise ces informations pour tenir à jour la manière dont vous utilisez le site Web, établir des rapports sur l’activité de ce site Web pour les exploitants du site Web et offrir d’autres services en relation avec l’activité du site Web et l’utilisation de l’Internet. Google peut fournir ces informations à des tiers si Google y est obligatoirement tenue ou pour autant que ces tiers traitent ou non les informations de Google. Google ne combinera pas votre adresse IP avec d’autres données dont Google dispose. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en optant dans votre navigateur sur les réglages appropriés à cet effet. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas utiliser toutes les possibilités de ce site Web dans ce cas. En utilisant ce site Web, vous donnez votre autorisation pour le traitement des informations par Google de la manière et pour les objectifs décrits ci-dessus.